Mikhail Baryshnikov in "White Nights", dancing "Koni" (Horses) by Vladim...